Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria adwokacka. Kancelaria radców prawnych.

Skontaktuj się z naszą kancelarią:

Stoisława 3/3
70-223 Szczecin

Telefon: 91 433-33-43
Fax: 91 434-30-57

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania osobie do tego uprawnionej. 

Do alimentacji zobowiązani są krewni w linii prostej (dzieci-rodzice, dziadkowie-wnuki) oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi (np. gdy uprawnionym do alimentów jest ojciec, to w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża pełnoletniego syna, a dopiero później dziadka), a wstępnych przed rodzeństwem (np. gdy uprawnionym do alimentów jest syn to w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża ojca, a dopiero później brata). Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych to obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do alimentów jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego do alimentów.

W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

Wysokość zasądzonych alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (środki potrzebne do życia, edukacji, leczenia) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (zasądzone alimenty nie mogą prowadzić do finansowej ruiny osoby zobowiązanej). Okoliczności te wymagają szczegółowego wykazania przed sądem.

W razie zmiany okoliczności od których zależy obowiązek alimentacyjny i jego zakres można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiany wysokości alimentów można żądać wielokrotnie i może to czynić zarówno osoba uprawniona do alimentów jak i ta, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny.

Strona dochodząca świadczeń alimentacyjnych jest zwolniona od kosztów sądowych.

Mając na względzie, że każdy przypadek ma charakter indywidualny, w celu uzyskania rzetelnej pomocy w swojej życiowej sprawie warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym.