Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria adwokacka. Kancelaria radców prawnych.

Skontaktuj się z naszą kancelarią:

Stoisława 3/3
70-223 Szczecin

Telefon: 91 433-33-43
Fax: 91 434-30-57

Fundacje i stowarzyszenia

Stowarzyszenia i fundacje to jedna z prawnie dopuszczalnych, dobrowolnych form zrzeszania, obok partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, i ruchów obywatelskich. Fundacje i stowarzyszenia uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a wolność ich zakładania gwarantuje art. 58 Konstytucji RP („Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”). Jednocześnie są to najczęściej spotykane formy funkcjonowania organizacji pozarządowych (tzw. NGO’s – Non Governmental Organizations, nazywane też trzecim sektorem – obok sektora publicznego i prywatnego).
 

JEŚLI MASZ PRZYJACIÓŁ – ZAŁÓŻ STOWARZYSZENIE. JEŚLI MASZ PIENIĄDZE – ZAŁÓŻ FUNDACJĘ.

 
Kwestię funkcjonowania stowarzyszeń (ich zakładania, rejestrowania, działalności i likwidacji) reguluje ustawa  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 2 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Do założenia stowarzyszenia nie jest potrzebny żaden majątek, konieczne jest natomiast co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (art. 2 ust 3 Prawa o stowarzyszeniach). Jeśli liczba członków zmniejszy się poniżej wymaganego minimum (15 osób), jest to podstawa do likwidacji stowarzyszenia. Stowarzyszenie może zostać utworzone w każdym celu prawnie dozwolonym pod warunkiem, że nie będzie to cel komercyjny, zarobkowy. Nie oznacza to jednak, że stowarzyszenia nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Prowadzona przez stowarzyszenia działalność gospodarcza zawsze musi mieć charakter pomocniczy. Oznacza to, że stowarzyszenie nie może być zawiązane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza stowarzyszenia ma mieć dodatkowy, a dochód z niej przeznaczony w całości na cele statutowe. Nie można go zatem podzielić między członków stowarzyszenia. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia w KRS (konieczna może okazać się zmiana statutu) i wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Fundacja, podobnie jak stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. Podstawą jej funkcjonowania jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Odmiennie zaś od stowarzyszenia, fundacje powołuje fundator posiadający stosowny kapitał ekonomiczny, nie zaś ludzki. Fundacja musi być powołana dla celów społecznie użytecznych wyposażoną w majątek umożliwiające osiąganie tych celów. Istotą fundacji jest, zatem istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora na publicznie użyteczny cel. Fundator traci jednak wpływ na ten majątek powierzając zarząd nad nim organom fundacji (najczęściej będzie to zarząd fundacji).

Fundacja – mimo że powszechnie kojarzona raczej z rozdawaniem pieniędzy, sama musi swój majątek na ten cel pomnażać. Może, podobnie jak stowarzyszenie, prowadzić działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą. Oznacza to, że działalność gospodarcza nie jest ich podstawową działalnością, tylko dodatkową, wspierającą. Dochód z niej w całości musi być przeznaczony na realizację celów statutowych. Prowadzenie działalności gospodarczej jest jednym ze sposobów zdobycia środków na działania statutowe organizacji.

Aby powstała fundacja konieczny jest swoistego rodzaju kapitał zakładowy nazywany  fundusze założycielskim. Jest to majątek ufundowany przez fundatora, na wskazany cel społecznie użyteczny. Na ten tzw. fundusz założycielski składać się mogą pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji (art. 3 ust. 2-3). Ustawa nie stawia wymogów co do liczby osób zakładających fundację, ważniejszy jest jej kapitałowy charakter. Fundusz założycielski musi mieć zatem taką wartość majątkową, aby umożliwiała ona podjęcie działalności fundacji. O wysokości funduszu założycielskiego decyduje fundator.

Mając na względzie, że każdy przypadek ma charakter indywidualny, w celu uzyskania rzetelnej pomocy w swojej życiowej sprawie warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym.