Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria adwokacka. Kancelaria radców prawnych.

Skontaktuj się z naszą kancelarią:

Stoisława 3/3
70-223 Szczecin

Telefon: 91 433-33-43
Fax: 91 434-30-57

Oferta kancelarii

Kancelaria doradza w obrębie następujących dziedzin prawa:

 1. Prawo gospodarcze i cywilne:
  • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej
  • Umowy z zakresu prawa cywilnego
  • Kontrakty pomiędzy podmiotami gospodarczymi
  • Prawo zamówień publicznych
  • Spory sądowe i arbitraż
  • Prawo upadłościowe
 2. Prawo spółek i obsługa prawna przedsiębiorców:
  • Zakładanie spółek
  • Fuzje i podziały spółek
  • Sporządzenie projektów wewnętrznych aktów spółek, uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek z głosem doradczym
  • Umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek
  • Analiza sytuacji prawnej spółek
  • Spółki z udziałem zagranicznym oraz inne formy prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne na terenie RP.
  • Spory sądowe
 3. Prawo karne:
  • Obrona w procesie karnym przed organami ścigania i Sądami
  • Przestępczość gospodarcza
  • Reprezentacja pokrzywdzonych osób fizycznych i podmiotów gospodarczym w toku postępowaniu karnego
 4. Prawo rodzinne:
  • Sporządzanie projektów umów dotyczących małżeńskiej wspólnoty majątkowej
  • Sprawy rozwodowe
  • Ustalanie sposobu opieki nad dziećmi, władza rodzicielska
  • Sprawy alimentacyjne
  • Sprawy ubezwłasnowolnienia
 5. Prawo mieszkaniowe:
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo własności lokali
  • Wydawanie opinii prawnych
  • Opracowywanie projektów umów
  • Sporządzanie odwołań od decyzji organów spółdzielczych i organów wspólnot mieszkaniowych
  • Bieżąca obsługa prawna spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
  • Reprezentacja w sporach sądowych
 6. Prawo nieruchomości:
  • Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych
  • Udział w negocjacjach i doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości wraz z kompleksowym badaniem stanu prawnego nieruchomości
  • Umowy deweloperskie
  • Umowy o roboty budowlane i nadzór budowlany
  • Postępowanie wieczystoksięgowe
 1. Prawo podatkowe:
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Analiza umów pod kątem konsekwencji podatkowych
  • Przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych
  • Reprezentowanie klientów we wszystkich etapach postępowania podatkowe oraz sądowe w tym przed Izbami Skarbowymi oraz NSA
 2. Prawo administracyjne:
  • Reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego
  • Uzyskiwanie koncesji i zezwoleń wydawanych przez MSWiA
  • Uzyskiwanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Uzyskiwanie koncesji i zezwoleń wydawanych przez URE w tym koncesji na sprzedaż paliw płynnych i LPG
 3. Prawo pracy:
  • Umowy o pracę
  • Pracownicze spory prawne w tym spory zbiorowe
  • Umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
  • Kontrakty menadżerskie
  • Układy zbiorowe pracy
  • Regulaminy pracy i wynagradzania
  • Restrukturyzacja
 4. Prawo bankowe:
  • Konsultacje i doradztwo w zakresie umów kredytowych
  • Umowy gwarancyjne
  • Gwarancje bankowe i zabezpieczenia wierzytelności bankowych
 5. Prawo Fundacji i Stowarzyszeń:
  • Bieżąca obsługa prawna
  • Wydawanie opinii prawnych
  • Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych na działalność stowarzyszeń i fundacji
 6. Prawo własności intelektualnej:
  • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
  • Znaki towarowe
  • prawo autorskie
  • umowy licencyjne
 7. Prawo prasowe:
  • spory sądowe z zakresu naruszenia dóbr osobistych przez mass media
  • sprostowania i odpowiedzi prasowe