Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria adwokacka. Kancelaria radców prawnych.

Skontaktuj się z naszą kancelarią:

Stoisława 3/3
70-223 Szczecin

Telefon: 91 433-33-43
Fax: 91 434-30-57

Jak napisać pozew

Stopień skomplikowania pozwu zależeć będzie od rodzaju sprawy jakiej dotyczy. Każdy pozew powinien spełniać jednak ogólne wymagania określone w Kodeksie postępowania cywilnego.

Przede wszystkim pozew powinien spełniać warunki jakie konieczne są dla każdego pisma procesowego. Powinien on zawierać takie elementy jak:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. oznaczenie rodzaju pisma,
 3. osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 5. wymienienie załączników.

Pozew jaki pierwsze pismo w sprawie, powinien zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Ponadto pozew powinien zawierać:

 1. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 1. wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 2. dokonanie oględzin;
 3. polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 4. zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Pozew można sporządzić na komputerze lub napisać ręcznie. W pewnych przypadkach należy wnieść go  na urzędowym formularzu. Sporządzenie pozwu na urzędowym formularzu jest konieczne w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

 1. roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
 2. roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
 3. roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Ponadto pozew należy sporządzić na urzędowym formularzu w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

 1. świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 2. przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
 3. dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
 4. dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 5. wywóz nieczystości,
 6. dostarczanie energii cieplnej,
  - również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.
  Formularze są dostępne w budynkach sądów oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Od pozwów w większości rodzajów spraw należy uiść stosowną opłatę.

Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w jednakowej wysokości, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł.

Opłata stosunkowa - pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100.000 zł.

Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

Mając na względzie, że każdy przypadek ma charakter indywidualny, w celu uzyskania rzetelnej pomocy w swojej życiowej sprawie warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym.